PRIVACYVERKLARING

Netwerk Time to Connect kan (persoons)gegevens verwerken in een database in overstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw/jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw/jouw gegevens om. Gegevens zullen alleen geregistreerd worden als er gebruik gemaakt wordt van onze diensten of omdat de gegevens zelf door u/jouw aan ons verstrekt worden. De gegevens worden alleen door ons gebruikt worden en alleen met derden gedeeld worden als we hiervoor wettelijk verplicht zijn.

Hieronder staat beschreven wat er van Netwerk Time to Connect verwacht kan worden als het gaat om de privacy.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:
– De door donateurs, relaties, medewerkers, vrijwilligers, hulpontvangers, verstrekte informatie;
– De data die naar aanleiding van een bezoek aan onze website worden verkregen.

Onder relaties verstaan wij personen, bedrijven of instellingen die ons  ondersteunen binnen onze missie.

Gegevens die wij verwerken
NAW- gegevens/Geslacht/Geboortedatum/Telefoonnummer/E-mail/Overige persoonsgegevens die relevant zijn.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden alleen verwerkt wanneer hier toestemming voor is gegeven van de ouder of verzorger. We kunnen helaas niet controleren of bezoekers van de website ouder dan 16 jaar zijn. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder jouw/uw toestemming gegevens hebben verzameld en verwerkt, neem dan contact met ons op via  info@netwerktimetoconnect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van het opslaan van de persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verzenden van de nieuwsbrief;
– Contact op te kunnen nemen voor het uitvoeren van de hulpvraag of uitnodigingen voor bijeenkomsten;
– Te kunnen informeren over belangrijke wijzigingen van onze diensten.

De grondslag van het verwerken van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst die met ons gesloten is. Dit houdt voor ons in dat we de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten. De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als dit voor u/jou
wenselijk is, neem dan contact met ons door te mailen naar info@netwerktimetoconnect.nl.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Wij bewaren de gegevens in overeenstemming met de geldende AVG. Dat houdt in dat de gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens bewaard zijn. Wanneer je inactief bent, wissen wij al jouw gegevens na 2 jaar.