Privacyverklaring Netwerk Time to Connect

Netwerk Time to Connect kan (persoons)gegevens verwerken in een database in overstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw/jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw/jouw gegevens om. Gegevens zullen alleen geregistreerd worden als er gebruik gemaakt wordt van onze diensten of omdat de gegevens zelf door u/jouw aan ons verstrekt worden. De gegevens worden alleen door ons gebruikt worden en alleen met derden gedeeld worden als we hiervoor wettelijk verplicht zijn.

Hieronder staat beschreven wat er van Netwerk Time to Connect verwacht kan worden als het gaat om de privacy.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

  • De door donateurs, relaties, medewerkers, vrijwilligers, hulpontvangers, verstrekte informatie;
  • De data die naar aanleiding van een bezoek aan onze website worden verkregen. 

Onder relaties verstaan wij personen, bedrijven of instellingen die ons ondersteunen binnen onze missie.

Gegevens die wij verwerken
NAW- gegevens/Geslacht/Geboortedatum/Telefoonnummer/E-mail/Overige persoonsgegevens die relevant zijn.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden alleen verwerkt wanneer hier toestemming voor is gegeven van de ouder of verzorger. We kunnen helaas niet controleren of bezoekers van de website ouder dan 16 jaar zijn. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder jouw/uw toestemming gegevens hebben verzameld en verwerkt, neem dan contact met ons op via info@netwerktimetoconnect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van de nieuwsbrief;
  • Contact op te kunnen nemen voor het uitvoeren van de hulpvraag of uitnodigingen voor bijeenkomsten;
  • Te kunnen informeren over belangrijke wijzigingen van onze diensten.

 De grondslag van het verwerken van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst die met ons gesloten is. Dit houdt voor ons in dat we de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten. De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als dit voor u/jou wenselijk is, neem dan contact met ons door te mailen naar info@netwerktimetoconnect.nl

Hoelang bewaren wij de gegevens?
Wij bewaren de gegevens in overeenstemming met de geldende AVG. Dat houdt in dat de gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens bewaard zijn. Wanneer je inactief bent, wissen wij al jouw gegevens na 2 jaar.

Verstrekken van gegevens aan derden.
Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de diensten. Wij zullen de gegevens nooit verkopen aan derden. De gegevens zullen alleen aan derden verstrekt worden als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Met de organisaties die eventueel gegevens moeten verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om ervoor te zorgen dat jouw gegevens beveiligd zijn

Daarnaast kan het zijn dat er gegevens verstrekt worden aan organisaties met dezelfde doeleinden, mits daarvoor door u/jouw toestemming is gegeven.  

Bewaren van de gegevens
Wij hebben passende maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen tegen diefstal, verlies, gebruik door onbevoegden. Heb je het idee dat we niet goed met jouw gegevens om gaan? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@netwerktimetoconnect.nl

De gegevens worden in de ServeApp. Dit is een beveiligd registratiesysteem waarbij hulpvragen, betrokkenen en vrijwilligers geregistreerd worden met als doel verantwoording van de urenregistratie en contact te kunnen leggen met de betrokkenen van ons netwerk.

Gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen?
Je hebt te allen tijde het recht je gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht de verstrekte toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kunt je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens of het verzoek van intrekken van je toestemming op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@netwerktimetoconnect.nl.

Heb je nog vragen over jouw privacy of deze verklaring?
Netwerk Time to Connect houdt te allen tijde het recht de privacyverklaring te wijzigen. Als er vragen of opmerkingen zijn over jouw privacy of deze verklaring, neem dan contact met ons op.

Heb je een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens? Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.