Gedragscode Netwerk Time to Connect

Netwerk Time to Connect biedt hulp en netwerk aan mensen Leeuwarders die weinig of geen netwerk hebben. Wij geloven in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom willen wij jongeren tussen de 15 en 30 jaar enthousiast maken om zich in te zetten voor een ander.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen Netwerk Time to Connect zich prettig en veilig voelt. Dit betekent dat er wederzijds respect is en iedereen elkaar in zijn of haar waarde laat. Iedereen die deelneemt aan onze activiteiten, stemt in met onderstaande gedragscode.

1.      We zorgen voor een veilige sfeer waarbinnen hulpvrager en betrokkenen zich gerespecteerd voelen.

2.      Wij doen niet aan pesten, roddelen of uitlachen

3.      Wij onthouden ons ervan anderen op een manier te benaderen/behandelen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast. Daarnaast onthouden wij ons ervan mensen te onderscheiden of uit te sluiten vanwege ras, uiterlijk, godsdienst, geslacht, geaardheid of levensovertuiging.

4.      Wij dringen niet verder door in het privéleven van de hulpvrager en betrokkenen dan functioneel noodzakelijk is.

5.      We onthouden ons aan elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van hulpvragers en betrokkenen. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilligers en hulpvragers of betrokkenen zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrijwilliger raakt een hulpvrager of betrokkene niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. Mocht een aanraking ongelukkigerwijs als ongepast of seksueel geïnterpreteerd kunnen worden, dan communiceert de vrijwilliger daarover met een coördinator. De vrijwilliger heeft de plicht de hulpvrager en betrokkenen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel gedrag. Seksuele gedragingen met de hulpvrager en betrokkenen, waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij de politie worden gemeld.

6.      We onthouden ons van elke vorm van agressie of geweld. Hieronder wordt verstaan: een voorval waarbij een vrijwilliger, hulpvrager of betrokkene psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de hulpactiviteit. Bij hindering of lastvallen wordt gevraagd te stoppen. Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, wordt er hulp gevraagd bij een ander of de coördinator.

7.      We nemen geen cadeaus of geld aan van de hulpvrager. Een hartelijk bedankje volstaat. Bij twijfel wordt er contact gezocht met de coördinator.

8.      We maken geen gebruik van de pinpas van een hulpvrager of betrokkenen. Bij omstandigheden die kunnen leiden tot een uitzondering op deze regel, dan legt de vrijwilliger dit voor aan de coördinator. Deze zal besluiten of de situatie aanleiding geeft om af te wijken van de regel. Als dit het geval is, mag de vrijwilliger na overleg met de coördinator en met een schriftelijke verklaring van de hulpvrager geld pinnen voor de hulpvrager.

9.      Bij het halen van boodschappen neemt de vrijwilliger maximaal €50,00 van de hulpvrager. Bij brengen van de boodschappen wordt de kassabon aan de hulpvrager gegeven.

10.   We komen tijdens het uitvoeren van de hulpactiviteit zaken tegen die de privacy van de hulpvrager en/of betrokkenen raakt. Hier gaan wij discreet mee om. Ook bij beëindiging van de hulpvraag blijft deze bepaling van toepassing.

11.   Als de vrijwilliger gedrag signaleert of vermoedt dat er niet in overeenstemming met de gedragscode gehandeld wordt, dan is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinator.

12.   Social Media wordt alleen ingezet als alle betrokkenen daarmee akkoord zijn. Hiermee wordt rekening gehouden met de privacy van deze betrokkenen.

In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator.

 

Deze gedragscode is opgesteld in februari 2019 door de coördinatoren van Netwerk Time to Connect. De gedragscode wordt volledig onderschreven door het bestuur.